Quy trình làm gia sư

[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”458″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

+ Đọc thông tin về chính sách bảo mật

+ Đọc thông tin về điều khoản sử dụng

[button text=”Xem chi tiết” style=”outline” icon=”icon-angle-right” link=”https://daykembinhduong.info/hop-dong/”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

CHỌN MỤC ĐĂNG KÝ GIA SƯ

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

giáo viên, sinh viên điền thông tin:

+ Thông Tin Cá Nhân: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, bằng cấp …

+ Thông Tin Gia sư: Mức lương, thời gian dạy…

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[featured_box img=”459″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”460″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

Gửi thông tin

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Giáo viên, sinh viên đã chấp nhận điều khoản và chính sách cũng như các thông tin gửi về HOME TRAINER

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

XÉT DUYỆT THÔNG TIN

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

HOME TRAINER Sẽ tiếp nhận thông tin từ giáo viên, sinh viên

Thông tin hợp lệ, chính xác sẽ được Home Trainer gửi về mail xác thực

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[featured_box img=”461″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”460″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

HOÀN TẤT THÔNG TIN

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Thông tin giáo viên, sinh viên muốn làm gia sư hoàn tất và được đăng tải lên website và App: HOME TRAINER

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]